Uncategorised @bg

Столично предприятие за третиране на отпадъците стана член на австрийската организация по осигуряване на качеството на компоста – “ARGE Compost & Biogas Austria”.

Съоръжението за компостиране на Столична община в Хан Богров стана член на австрийската организация за осигуряване на качеството на компоста "ARGE Compost & Biogas Austria". ARGE Compost & Biogas Austria e първата национална организация за осигуряване на качеството на компоста в ЕС, която е сертифицирана с етикет за качество от Европейската асоциация за компостиране (European Compost Network – ECN QAS). (още…)

Столично предприятие за третиране на отпадъците произвежда 5 продукта от разделно събрани биоотпадъци

В съоръженията за биологично третиране на биоотпадъци на площадката в „Хан Богров" се произвеждат 5 различни висококачествени продукти от разделно събрани биоотпадъци, в пълно съответствие с Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.). (още…)