Проекти

Конференция “Нулеви отпадъци & Органичен цикъл” – 2016

  Бразилия, Флорианополис – 27 Октомври 2016  Семинар – Обучение – Изложение  ” Към устойчиво управление на отпадъците” – съществуващо състояние, предизвикателства и решения “100 – Първа организация за нулеви отпадъци и органичен цикъл”  се възползва от възможността да предостави интензивно обучение, следвайки нуждите по прилагане на бразилската политика по управление на отпадъците (http://egem.org.br/detalhe/?id=178). Теми на конференцията: От отпадъци към ресурси – превенция – предотвратяване/рециклиране – енергийно оползотворяване – обезвреждане. Законодателна и стратегическа рамка за модерно общество, ориентирано към рециклиране на ресурсите? Планиране „стъпка по стъпка“ на ключовите елементи от модерното съвременно управление на отпадъците. Основи на предотвратяване на хранителни отпадъци по веригата на предлагане. Възможности за интегрирано управление и третиране на отпадъците: компостиране, анаеробно разграждане, МБТ, инсталации за рециклиране на стъкло, пластмаси, метали, хартия и картон и т.н., съоръжения за производство на енергия от отпадъци. Логистика и инфраструктура за ефективни модели за разделно събиране и рециклиране на отпадъците. Управление на биоотпадъците – децентрализирани модели на сътрудничество, събиране при източника, разходно-ориентирани съоръжения за компостиране, управление на хумуса, система за осигуряване на качеството на компоста и маркетинг и информиране на обществеността. Основни характеристики и предложение за пилотни и демонстрационни проекти. Използвайте формата за контакт, за да можете да получите актуална и подробна информация за програмата и регистрацията за семинара.

Конференция „Нулеви отпадъци & органичен цикъл“ – София 2017

Конференция "Нулеви отпадъци & органичен цикъл" - 2017,  Семинар – Обучение – Изложение   " Интегриране на системите за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците в съествуващата система за управление на битовите отпадъците" - текущо състояние, предизвикателства и решения   "100 - Първа организация за нулеви отпадъци и органичен цикъл", съвместно с партньори организират интенсивна програма за обучение по управление на битовите отпадъци съответстваща на нуждите по прилагане на българското законодателство в областта. Основни аспекти: Законодателна рамка по управление на битовите отпадъци в България - задължения, отговорности, предстоящи промени; Планиране на системи за разделно събиране на отпадъците "от врата на врата" и прилагане на принципа "плащай колкото изхвърляш" (PAYT); Модели на децентрализирано компостиране; Минимални изисквания към съоръженията за компостиране - управление на процеса & осигуряване на качеството на компоста; Практически примери от европейски региони и общини, успешно приложили концепцията за ‘Нулеви отпадъци’; Представяне на технологии и оборудване за биологично третиране на отпадъците; Моля, използвайте формата за контакт, за да Ви информираме, за подробната програма и да се регистрирате за семинарите / работните срещи.

Осигуряване на качеството на компоста и сертифициране на съоръженията за компостиране в България

"100-Първа организация за нулеви отпадъци и органичен цикъл" съвместно с австрийската  организация за осигуряване на качеството на компоста “ARGE Compost & Biogas” предлагат на операторите на съоръженията за третиране на биоотпадъците в България пълна услуга по прилагане на система за осигуряване на качеството на компоста и сертифициране на качеството на съоръженията за компостиране. Тя включва следните елементи: Процесът на сертифициране на компоста от “ARGE” / “100 – НПО” включва следните услуги: Провеждане на първоначални и текущи проверки на място на съоръженията за компостиране. Издаване на протокол от проверките, в съответствие с националното законодателство (Инструкции  за осъществяване на контрол и проверка на място на съоръженията за третиране на биоотпадъците, одобрени с Заповед № РД-709/10.09.2014г. на Министъра на околната среда и водите и Контролен лист за осъществяване на контрол и проверка на място на съоръженията за третиране на биоотпадъците, одобрени с Заповед № РД-709/10.09.2014г. на Министъра на околната среда и водите.) и ръководството за качетво на австрийската организация за осигуряване на качеството на компоста. Вземане на проби и изпитване на качеството на компоста, в съответствие сНаредбата за третиране на биоотпадъците, в сътрудничество с високо квалифицирана акредитирана лаборатория, включително изготвяне на: протокол и доклад от изпитването, в съответствие с Приложение 3 на Наредбата за третиране на отпадъците. доклад за оценкаread more