Новини

Обучение по управление на битовите отпадъци в България през 2016 г.

Семинар – Обучение – Изложение Това е първото обявяване - след проведения през 2013 г. международен семинар по управление на биоотпадъците (виж  biowaste.eu) - на втората голяма конференция по управление на битовите и биооотпадъците в България "Нулеви отпадъци & органичен цикъл" - София 2016, на тема:  " Интегриране на системите за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците в съествуващата система за управление на битовите отпадъците" - текущо състояние, предизвикателства и решения   Основни аспекти: Законодателна рамка по управление на битовите отпадъци в България - задължения, отговорности, предстоящи промени; Планиране на системи за разделно събиране на отпадъците "от врата на врата" и прилагане на принципа "плащай колкото изхвърляш" (PAYT); Модели на децентрализирано компостиране; Минимални изисквания към съоръженията за компостиране - управление на процеса & осигуряване на качеството на компоста; Практически примери от европейски региони и общини, успешно приложили концепцията за ‘Нулеви отпадъци’; Представяне на технологии и оборудване за биологично третиране на отпадъците; Моля, иползвайте формата за контакт, за да Ви информираме, за подробната програма и да се регистрирате за семинарите / работните срещи.