Конференция “Нулеви отпадъци & Органичен цикъл” – 2016

  Бразилия, Флорианополис – 27 Октомври 2016  Семинар – Обучение – Изложение  ” Към устойчиво управление на отпадъците” – съществуващо състояние, предизвикателства и решения “100 – Първа организация за нулеви отпадъци и органичен цикъл”  се възползва от възможността да предостави интензивно обучение, следвайки нуждите по прилагане на бразилската политика по управление на отпадъците (http://egem.org.br/detalhe/?id=178). Теми на конференцията: От отпадъци към ресурси – превенция – предотвратяване/рециклиране – енергийно оползотворяване – обезвреждане. Законодателна и стратегическа рамка за модерно общество, ориентирано към рециклиране на ресурсите? Планиране „стъпка по стъпка“ на ключовите елементи от модерното съвременно управление на отпадъците. Основи на предотвратяване на хранителни отпадъци по веригата на предлагане. Възможности за интегрирано управление и третиране на отпадъците: компостиране, анаеробно разграждане, МБТ, инсталации за рециклиране на стъкло, пластмаси, метали, хартия и картон и т.н., съоръжения за производство на енергия от отпадъци. Логистика и инфраструктура за ефективни модели за разделно събиране и рециклиране на отпадъците. Управление на биоотпадъците – децентрализирани модели на сътрудничество, събиране при източника, разходно-ориентирани съоръжения за компостиране, управление на хумуса, система за осигуряване на качеството на компоста и маркетинг и информиране на обществеността. Основни характеристики и предложение за пилотни и демонстрационни проекти. Използвайте формата за контакт, за да можете да получите актуална и подробна информация за програмата и регистрацията за семинара.

Конференция „Нулеви отпадъци & органичен цикъл“ – София 2017

Конференция "Нулеви отпадъци & органичен цикъл" - 2017,  Семинар – Обучение – Изложение   " Интегриране на системите за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците в съествуващата система за управление на битовите отпадъците" - текущо състояние, предизвикателства и решения   "100 - Първа организация за нулеви отпадъци и органичен цикъл", съвместно с партньори организират интенсивна програма за обучение по управление на битовите отпадъци съответстваща на нуждите по прилагане на българското законодателство в областта. Основни аспекти: Законодателна рамка по управление на битовите отпадъци в България - задължения, отговорности, предстоящи промени; Планиране на системи за разделно събиране на отпадъците "от врата на врата" и прилагане на принципа "плащай колкото изхвърляш" (PAYT); Модели на децентрализирано компостиране; Минимални изисквания към съоръженията за компостиране - управление на процеса & осигуряване на качеството на компоста; Практически примери от европейски региони и общини, успешно приложили концепцията за ‘Нулеви отпадъци’; Представяне на технологии и оборудване за биологично третиране на отпадъците; Моля, използвайте формата за контакт, за да Ви информираме, за подробната програма и да се регистрирате за семинарите / работните срещи.

Столично предприятие за третиране на отпадъците стана член на австрийската организация по осигуряване на качеството на компоста – “ARGE Compost & Biogas Austria”.

Съоръжението за компостиране на Столична община в Хан Богров стана член на австрийската организация за осигуряване на качеството на компоста "ARGE Compost & Biogas Austria". ARGE Compost & Biogas Austria e първата национална организация за осигуряване на качеството на компоста в ЕС, която е сертифицирана с етикет за качество от Европейската асоциация за компостиране (European Compost Network – ECN QAS). (още…)

Столично предприятие за третиране на отпадъците произвежда 5 продукта от разделно събрани биоотпадъци

В съоръженията за биологично третиране на биоотпадъци на площадката в „Хан Богров" се произвеждат 5 различни висококачествени продукти от разделно събрани биоотпадъци, в пълно съответствие с Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.). (още…)

Осигуряване на качеството на компоста и сертифициране на съоръженията за компостиране в България

"100-Първа организация за нулеви отпадъци и органичен цикъл" съвместно с австрийската  организация за осигуряване на качеството на компоста “ARGE Compost & Biogas” предлагат на операторите на съоръженията за третиране на биоотпадъците в България пълна услуга по прилагане на система за осигуряване на качеството на компоста и сертифициране на качеството на съоръженията за компостиране. Тя включва следните елементи: Процесът на сертифициране на компоста от “ARGE” / “100 – НПО” включва следните услуги: Провеждане на първоначални и текущи проверки на място на съоръженията за компостиране. Издаване на протокол от проверките, в съответствие с националното законодателство (Инструкции  за осъществяване на контрол и проверка на място на съоръженията за третиране на биоотпадъците, одобрени с Заповед № РД-709/10.09.2014г. на Министъра на околната среда и водите и Контролен лист за осъществяване на контрол и проверка на място на съоръженията за третиране на биоотпадъците, одобрени с Заповед № РД-709/10.09.2014г. на Министъра на околната среда и водите.) и ръководството за качетво на австрийската организация за осигуряване на качеството на компоста. Вземане на проби и изпитване на качеството на компоста, в съответствие сНаредбата за третиране на биоотпадъците, в сътрудничество с високо квалифицирана акредитирана лаборатория, включително изготвяне на: протокол и доклад от изпитването, в съответствие с Приложение 3 на Наредбата за третиране на отпадъците. доклад за оценкаread more

Обучение по управление на битовите отпадъци в България през 2016 г.

Семинар – Обучение – Изложение Това е първото обявяване - след проведения през 2013 г. международен семинар по управление на биоотпадъците (виж  biowaste.eu) - на втората голяма конференция по управление на битовите и биооотпадъците в България "Нулеви отпадъци & органичен цикъл" - София 2016, на тема:  " Интегриране на системите за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците в съествуващата система за управление на битовите отпадъците" - текущо състояние, предизвикателства и решения   Основни аспекти: Законодателна рамка по управление на битовите отпадъци в България - задължения, отговорности, предстоящи промени; Планиране на системи за разделно събиране на отпадъците "от врата на врата" и прилагане на принципа "плащай колкото изхвърляш" (PAYT); Модели на децентрализирано компостиране; Минимални изисквания към съоръженията за компостиране - управление на процеса & осигуряване на качеството на компоста; Практически примери от европейски региони и общини, успешно приложили концепцията за ‘Нулеви отпадъци’; Представяне на технологии и оборудване за биологично третиране на отпадъците; Моля, иползвайте формата за контакт, за да Ви информираме, за подробната програма и да се регистрирате за семинарите / работните срещи.

RAMIRAN 2015 – 16th Международна конференция за симбиоза между селските и градските райони

RAMIRAN 2015 - 6th Международна конференция за симбиоза между селските и градските райони (8 – 10 септември 2015 г., "Университет за технологии на Хамбург", гр. Хамбург, Германия) Земеделието произвежда биоресурси за производство на храни и все повече за производство на суровини и енергия. По-голямата част от земеделските продукти се използват в градските райони, където те се превръщат в отпадъците и отпадъчни води. От една страна, тези отпадъци се обезвреждат или се третират неефективно, от друга страна те притежават стойност за земеделското производство. Международната конференция „RAMIRAN 2015“ се фокусира върху затварянето на органичния цикъл, обединявайки селдките системите на производство и градските системи на потребление, фокусирайки се върху прилагането на по-устойчиви решения за третиране на биоотпадъците.  Теми:  Торове от биоотпадъци; Почви за бъдещето; Напредъкът в областта на превенцията на емисиите; Предизвикателството на биоресурсите; Земеделски продукти за икономика, базирана на биопродукти; Интелигентни концепции за развитие на селските райони; Към население места с „нулеви отпадъци“ Примери за устойчиво развитие на градските и селските райони по целия свят За повече информация: http://ramiran2015.de RAMIRAN 2015 - офис на конференцията Gerlinde Löbkens TuTech Innovation GmbH Harburger Schlossstrasse 6-12 21079 Hamburg, Germany Tel.: +49 40 76629-6551, Fax: +49 40 76629-6559 EMail: loebkens@tutech.de www.RAMIRAN2015.de