Членство/Сътрудничество

image014 image015

„100-Първа организация за нулеви отпадъци и органичен цикъл“ е член на Европейската асоциация за компостиране/European Compost Network (ECN) като Организация по осигуряване на качеството на компоста (QAO) в България. Европейската асоциация за компостиране представлява повече от 2.000 съоръжения за третиране на биоотпадъците, с повече от 25 милиона тона капацитет за третиране на година, в 24 Европейски държави. (21 Организации за осигуряване на кчеството на компоста от 14 държави-членки на ЕС успешно си сътрудничат в рамките на асоциацията).

Основната цел e:

 • Сътрудничество в рамките на  сектора за рециклиране на биоотпадъците в Европа;
 • Насърчаване на устойчиви практики по рециклиране в компостирането, анаеробнотао разграждане и другите видове процеси на биологично третиране на биоотпадъците;
 • Прилагане на интегрирани решения за рециклиране на биоотпадъците, произвеждайки  висококачествени продукти, в полза на потребителите и околната среда.

Членство в „100-Първа организация за нулеви отпадъци и органичен цикъл“

Членове на нашата организация могат да бъдат всички физически лица и юридически лица , НПО, държавни или публични институции,  които са заинтересовани в прилагането и насърчаването  на концепцията за нулеви отпадъци и висококачественото биологично третиране на отпадъците.

 Списък с  членовете на организацият можете да поръчате в офиса на „ 100-НПО“.

Членството в  нашата организация Ви предоставя следните ползи:

 • Сободен достъп до защитената за членове част на сайта на „100-НПО“.
 • Тясно сътрудничество  и обмяна на информация;
 • Оказване на помощ при решаването на възникнали казуси и трудности в сферата на управление на отпадъците;
 • Безплатно предоставяне на информация на електронен и хартиен носител:
  • информация за важни аспекти, свързани с управление на качеството на съоръженията за компостиране и компоста;
  • публикации, проучвания, статии, презентации и др.;
  • актуализирана информация за съществуващото състояние и промените в законодателството на ЕС и националното законодателство по управление на отпадъците;
 • Намалени цени на изданията на „100-НПО“;
  • Намалвни цени за уастие в конференциите, семинарите и обученията,организирани от „100-НПО“.

Как да станеш член „100-НПО“?

 • Изпратете ни писмо по ел.пощата: eu100ngo@gmail.com или се обадете на  тел.: +359 77 444209 !