Столично предприятие за третиране на отпадъците произвежда 5 продукта от разделно събрани биоотпадъци

В съоръженията за биологично третиране на биоотпадъци на площадката в „Хан Богров“ се произвеждат 5 различни висококачествени продукти от разделно събрани биоотпадъци, в пълно съответствие с Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.).

На съоръжението за компостиране в Хан Богров се произвеждат 3 вида продукти:

  • високо качествен компост (фракция – 10 mm);
  • мулч компост (фракция 10-40 мм);
  • компост от обезводнена органична фракция от процеса на анаеробно разграждане.

На съоръжението за производство на биогаз в Хан Богров се произвеждат 2 вида продукти:

  • течен ферментационен продукт;
  • обезводнен ферментационен продукт.

Проверка на качеството на всичките 5 вида продукти бе извършена от „100 – Първа организация за нулеви отпадъци и органичен цикъл“, в сътрудничество с акредитирана лаборатория в Австрия. Всички проби потвърждават, че произвежданите продукти отговарят на изискванията за качество, определени в Наредбата за третиране на биоотпадъците и могат да бъдат пуснати свободно на пазара в РБългария като продукт.

Произведените продукти са подходящи за употреба в земеделието, в публичните паркове и системи за озеленяване, при ландшафтни дейности и рекултивация на нарушени терени.

OPSTO

 

 

За повече информация: http://spto.bg/?p=614