Столично предприятие за третиране на отпадъците стана член на австрийската организация по осигуряване на качеството на компоста – “ARGE Compost & Biogas Austria”.

Съоръжението за компостиране на Столична община в Хан Богров стана член на австрийската организация за осигуряване на качеството на компоста „ARGE Compost & Biogas Austria“.

ARGE Compost & Biogas Austria e първата национална организация за осигуряване на качеството на компоста в ЕС, която е сертифицирана с етикет за качество от Европейската асоциация за компостиране (European Compost Network – ECN QAS).

Членстовото е свързано с прилагането на външна система за осигуряване на качеството на компоста, която се управлява и контролира от австрийската организация „ARGE Compost & Biogas“, в сътрудничество с българската организация „100 – Първа организация за нулеви отпадъци и органичен цикъл“.

За да бъде сертифицирано със знак за качество, съоръжението за компостиране трябва да премине успешно годината на признаване, в съответствие с Наредба за третиране на биоотпадъците и да приложи успешно външна система за осигуряване на качество на „ARGE & 100-НПО“. Това включва проверка на място на процесите на управление и изпитване на качеството на най-малко 4 партиди произведен компост (по една на всеки сезон). След успешна оценка от специален Комитет по качеството, както на протоколите от изпитването на компоста за качество, съгласно изискванита на Наредбата за третиране на биоотпадъците, така и на вътрешните процедури за управление на качеството и документиране на процеса, съоръжението за компостиране ще бъде наградено със сертификат и знак за качество както и с етикет за съответствие с изискванията на националното законнодателство.

Компостът, произведен в съоръжението за компостиране в Хан Богров вече успешно бе изпитан три пъти от акредитирана лаборатория в Австрия. Последната проверка за качество през годината на признаване също така бе направена през юни. Резултатите от изпитването ще са готови до края на август.

Очаква се през септември 2015 г. съоръжението за компостиране в Хан Богров да получи одобрение от Комитета по качеството, след успешно изпълнение на годината на признаване и да бъде сертифицирно с етикет за качество на компоста и етикет за съответствие с националното законодателство.

За повече информация относно осигуряване на качеството на компоста: http://eu100ngo.net/%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82/?lang=bg