Сертифициране на компоста

Системите и организациитe за външно осигуряване на качеството на компоста/ферментационния продукт (QAS) са въведени в редица европейски страни. В някои случаи външните проверки на качеството и сертифицирането на компоста са част от националното законодателство на държавите-членки на ЕС. 25 години производство на компост и пускането му на пазара на ЕС показват, че професионалните потребители / клиенти на компост, изискват сертифициране на качеството при закупуването на компостa, произведен от биоотпадъци. За да се установи обща рамка за управление на качеството на компоста на европейско ниво, Европейската асоциация за компостиране/European Compost Network (ECN) разработи и публикува единни европейски изисквания (ръководство за качеството) към националните организации и системи за осигуряване на качеството на компоста (ECN-QAS). В РБългария това ръководство послужи на Министерството на околната среда и водите като основа при разработването на Инструкции за изискванията към управлението на система за осигуряване качеството на крайните продукти (компост и ферментационен продукт) и управление на съоръженията за компостиране и анаеробно разграждане, в съответствие с чл.18, т.3 от Наредбата за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.).

100 – Първа организация за нулеви отпадъци и органичен цикъл“ в сътрудничество със сертифицираната от Европейската асоциация за компостиране, Австрийска организация за осигуряване на качеството на компоста „ARGE Compost & Biogas“ предлага на операторите на съоръжения за компостиране в България една напълно завършена услуга по сертифициране на качеството на компоста, в съответствие с националното законодателство и европейската и австрийската система за осигуряване на качеството на компоста, включително анализ на качеството на произведения компост във висококлалифицирана акредитирана лаборатория:

Flow sheet about the quality assurance of compost

Диаграма на процеса на сертифициране на съоръженията за компостиране и произвеждания компост

Процесът на сертифициране на компоста от „ARGE“ / „100 – НПО“ включва следните услуги:

 1. Провеждане на първоначални и текущи проверки на място на съоръженията за компостиране.
 2. Издаване на протокол от проверките, в съответствие с националното законодателство (Инструкции  за осъществяване на контрол и проверка на място на съоръженията за третиране на биоотпадъците, одобрени с Заповед № РД-709/10.09.2014г. на Министъра на околната среда и водите и Контролен лист за осъществяване на контрол и проверка на място на съоръженията за третиране на биоотпадъците, одобрени с Заповед № РД-709/10.09.2014г. на Министъра на околната среда и водите.) и ръководството за качетво на австрийската организация за осигуряване на качеството на компоста.
 3. Вземане на проби и изпитване на качеството на компоста, в съответствие с Наредбата за третиране на биоотпадъците, в сътрудничество с високо квалифицирана акредитирана лаборатория, включително изготвяне на:
 • протокол и доклад от изпитването, в съответствие с Приложение 3 на Наредбата за третиране на отпадъците.
 • доклад за оценка на качеството на компоста, в съответствие с нормативната уредба.
 1. Одобряване и сертифициране на качеството на съоръжението за компостиране, от Комитета по качество на Австрийската асоциация за осигуряване на качеството на компоста.
 2. Подпомагане на операторите на съоръженията за компостиране при създаването и управлението на системата за качеството на компоста, включително прилагането на изискванията за събирне и докладване на данните, осъществяването на входящ контрол на биоотпадъците, управление на процеса на компостиране, управление на емисиите на миризми и постигане на постоянно високо качество на произведения компост и пускането му на пазара в РБългария.
 3. Изготвяне на всички необходими документи за получаване на статут на продукт на произведения компост, в съответствие с Наредбата за третиране на биоотпадъците:
 • Декларация, в съответствие с Приложение 3 на Наредбата за третиране на отпадъците.
 • Етикет на компоста и цялата съпътстваща информация за крайните потребители, в съответствие с Приложение 5 на Наредбата за третиране на биоотпадъците.                                                      
 1. Сертифициране на съоръжението за компостиране след успешно завършена година на признаване и получаване на:

а. ARGE – QAS етикет за качество;

б. „100 – НПО“ – етикет за качество и съответствие с изискванията на Наредбата за третиране на биоотпадъците.

 Logo ARGE Compost and Biogas Logo BG QAS

За повече информация, моля да се обръщате към г-н Григор Стоянов на тел: +359877444209, ел. поща: eu100ngo@gmail.com.