Обучение & Практика

Обучението и практическите курсове са ключови елементи особенно по време на прилагане на  новите политики за интегрирано управление и рециклиране на отпадъците. „100 – Първа организация за нулеви отпадъци и органичен цикъл“ предлага следните висококачествени, практически ориентирани събития:

1. Обучителни програми за нулеви отпадъци & органичен цикъл

За този тип обучени са разработени специфични насоки. Те могат да бъдат изтеглени нашия сайт след регистрация, посредство формата за контакти.  Ние ще използваме събраните имейл адреси за изпращане на покани за нашите събития, обучения и бюлетин.

2. Обучителни курсове по управление на отпадъите

Обучителни и инфорационни събития за  компетентни и контролни органи, публични институции, общински администрации, оператори на съоръжения за третиране на отпадъците, консултанти и лаборатории се организират и провеждат в следните тематични групи:

  • Законодателна и стратегическа рамка;
  • Икономически инструменти;
  • Разделно събиране: планиране, организиране, прилагане, оптимизиране на разходите;
  • Прктически курсове за  „НДНТ – компостиране“;
  • Управление на качеството, маркетинг и продажба на компоста;
  • Стандарти;
  • Осъществяване на контрол и проверка на място на съоръжения за биологично третиране.

3. Организиране и провеждане на конференции и семинари

Организиране и съ-организиране на конференции и семинари по политиките по управление на отпадъците с акцент върху рециклирането и  изполването на отпадъците като материален ресурс в максимална степен.