Обучение по управление на битовите отпадъци в България през 2016 г.

Семинар – Обучение – Изложение

Това е първото обявяване – след проведения през 2013 г. международен семинар по управление на биоотпадъците (виж  biowaste.eu) – на втората голяма конференция по управление на битовите и биооотпадъците в България „Нулеви отпадъци & органичен цикъл“ – София 2016, на тема:

 “ Интегриране на системите за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците в съествуващата система за управление на битовите отпадъците“ – текущо състояние, предизвикателства и решения  

Основни аспекти:

  • Законодателна рамка по управление на битовите отпадъци в България – задължения, отговорности, предстоящи промени;
  • Планиране на системи за разделно събиране на отпадъците „от врата на врата“ и прилагане на принципа „плащай колкото изхвърляш“ (PAYT);
  • Модели на децентрализирано компостиране;
  • Минимални изисквания към съоръженията за компостиране – управление на процеса & осигуряване на качеството на компоста;
  • Практически примери от европейски региони и общини, успешно приложили концепцията за ‘Нулеви отпадъци’;
  • Представяне на технологии и оборудване за биологично третиране на отпадъците;

Моля, иползвайте формата за контакт, за да Ви информираме, за подробната програма и да се регистрирате за семинарите / работните срещи.