Конференция “Нулеви отпадъци & Органичен цикъл” – 2016

  Бразилия, Флорианополис – 27 Октомври 2016

 Семинар – Обучение – Изложение

 ” Към устойчиво управление на отпадъците” – съществуващо състояние, предизвикателства и решения

“100 – Първа организация за нулеви отпадъци и органичен цикъл”  се възползва от възможността да предостави интензивно обучение, следвайки нуждите по прилагане на бразилската политика по управление на отпадъците (http://egem.org.br/detalhe/?id=178).

Теми на конференцията:

  • От отпадъци към ресурси – превенция – предотвратяване/рециклиране – енергийно оползотворяване – обезвреждане.
  • Законодателна и стратегическа рамка за модерно общество, ориентирано към рециклиране на ресурсите?

  • Планиране „стъпка по стъпка“ на ключовите елементи от модерното съвременно управление на отпадъците.
  • Основи на предотвратяване на хранителни отпадъци по веригата на предлагане.
  • Възможности за интегрирано управление и третиране на отпадъците: компостиране, анаеробно разграждане, МБТ, инсталации за рециклиране на стъкло, пластмаси, метали, хартия и картон и т.н., съоръжения за производство на енергия от отпадъци.
  • Логистика и инфраструктура за ефективни модели за разделно събиране и рециклиране на отпадъците.
  • Управление на биоотпадъците – децентрализирани модели на сътрудничество, събиране при източника, разходно-ориентирани съоръжения за компостиране, управление на хумуса, система за осигуряване на качеството на компоста и маркетинг и информиране на обществеността.
  • Основни характеристики и предложение за пилотни и демонстрационни проекти.

Използвайте формата за контакт, за да можете да получите актуална и подробна информация за програмата и регистрацията за семинара.