Консултантска дейност

На основата на повече от 25 години опит в разработването на политики и стратегии за управление на отпадъците, включително практическо прилагане на системи за разделно събиране, рециклиране и децентрализирано биологично третиране,  „100- Първа организация за нулеви отпадъци и органичен цикъл“  в сътрудничество със своите партньори, предлага следните услуги:

Към концепция за „нулеви отпадъци“
 • Разработване и прилагане на концепцията за „нулеви отпадъци“ на национално, регионално и общинско ниво.
Политики по управление на отпадъците
 • Прилагане на изискванията на законодателството на ЕС в националното законодателство;
 • Разработване на национални и регионални стратегии и програми за интегрирано управление на отпадъците с форкус върху тяхното предотвратяване, разелно събиране и рециклиране;
 • Разработване на инструменти за събиране, изчисляване и докладване на данните по управление на отпадъците;
 • Инструменти за осъществяване на контрол;
 • Разработване на ръководства, инструкции и наръчници:
  • ръководства по прилагане на нормативната уредба за общини и частни клиенти;
  • технически изисквания към съоръженията за биологично третиране (НДНТ);
  • управление на качеството на компоста.
Икономически инструменти
 • Модели на такса битови отпадъци, в полза на раделното събиране и рециклиране на отпадъците;
 • Прилагане на принципа „плащай колкото изхвърляш“ (PAYT);
 • Прилагане на принципа „разширена отговорност на производителя“ (EPR);
 • Прилагане на принципите за „близост“ и „превенция“;
 • Разработване и прилагане на отчисления за депониране;
 •  Финансови инструменти.
Управление на битови отпадъци
 • Морфологични анализи на отпадъците;
 • Планиране и прилагане на системи за разделно събиране на битовите отпадъци;
 • Ефикасни системи за разделно събиране на биоотпадъците от различни източници (домакинства, супермаркети, магазини, ресторанти, публични пракове и градини, хранителна промишленост и др.);
 • Подпомагане на регионалните сдружения за управление на отпадъците и общините при прилагане на законодателните изисквания по управление на отпадъците;
 • Мониторинг и докладване.

Децентрализирано компостиране

 • Планиране и дизайн на децентрализирани съоръжения за компостиране на открито;
 • Комуникация с компетентните органи;
 • Съвети за разходно оптимизиран избор на инструменти и обобрудеане за разделно събиране и компостиране на биоотпадъци;
 • Обучение и практически курсове по управление на качеството, за оператори и персонал на съоръжения за компостиране, с цел производство на висококачествени хумусни продукти;
 • Документиране, докладване;
 • Сертифициране на съоръженията за компостиране;
 • Концепции за маркетинг и продажба на компоста;