За нас / УС

“100 – Първа организация за нулеви отпадъци и органичен цикъл“ е създадена през 2014 от група експерти с цел указване на техническа помощ на компетентни и контролни органи, регионални сдружения за управление на отпадъците, общински администрации и  оператори на съоръжения за третиране на отпадъци в България, държавите от Централна и Източна Европа, новите кандидат-членки на ЕС  и други държави по света да преоодолеят новите екологични предизвикателства по разходно ефективен и екологичен  начин. Организацията обединява опитен международен експертен екип, който е способен  да предостави цялата гама от услуги, за затваряне на органичния цикъл и да предложи устойчиви решения за управление на отпадъците и ресурсите в дългосрочен план.

От 2016 г. организацията е със седалище – Австрия, 2380 Перхтолдсдорф, Хохбергщрасе 3

 „100 – Първа организация за нулеви отпадъци и органичен цикъл“

 България

 Г-н Григор Стоянов

 – Председател и Изпълнителен мениджър на „100-НПО“, експерт по управление на проекти.

Европейска асоциация за компостиране (European Compost Network ECN e.V.):

 • член на Управителния съвет
 • председател на работна група „Източна Европа и кандидат-членки на ЕС“

Владее следните езици:  български, руски, англйски и немски

100NGO Exec. Director Grigor Stoyanov

Григор Стоянов –  „100-НПО“ -председател/изпълнителен мениджър

Г-н Григор Стоянов е завършил степен бакалавър по специалността “Химия на високомолекулярните съединения и полимери, химически технологии и биотехнологии“ и степен магистър-инженер по специалността “Инженерна защита на околната среда” в Санкт-Петербургски Технологичен Институт (Технически Университет), гр. Санкт-Петербург, Русия. Професионалната му кариера продължава повече от 11 години в областта на опазването на околната среда, плоседните 5 и половина години от които работи  в държавната администрация като държавен експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, Министерството на околната среда и водите България.

За контакти: тел.: +4369914144699, +359 877 444 209, ел. поща: eu100ngo@gmail.com, ecogor@gmail.com 

Прочети още

A. Експертна област

Основният опит на г-н Стоянов като служител на МОСВ  за периода (2009-2014 г.) включва:

 1. Провеждане на държавната политика в областта на управление на отпадъците.
 2. Организиране, подпомагане, координиране и контролиране на дейностите по управление на битовите, строителните, биоразградимите отпадъци и утайките от ПСОВ.
 3. Разработването на документи с нормативен или методичен характер в областта на управление на битовите отпадъците и проследяване за хармонизирането им с подобни на ЕС.
 4. Разработване на национални програми, стратегии и планове, ръководства и методически указания в областта на управление на отпадъците.
 5. Организиране, разработване, участване и координиране на проекти, програми и мероприятия за управление на отпадъците на национално и европейско ниво, включително тези финансирани от ПУДООС, ОПОС и по международни спогодби.
 6. Организиране и провеждане на лекции и семинари, свързани с управлението на битовите отпадъци в РБългария и страните-членки на ЕС.
 7. Изготвяне на доклади за Европейската комисия по прилагането на европейското законодателство на национално ниво;
 8. Участване в процедурите по „комитология“ и техническите комитети по изготвяне и приемане на законодателни нормативни актове.
 9. Оказване на техническа помощ на държави кандидат членки на ЕС, като регистриран експерт в „Инструмент за предоставяне на техническа помощта и обмен на информация“ на Европейската комисия.
 10. Оказване на техническа помощ на държави кандидат членки на ЕС по Туиниг проекти, организирани от Европейската комисия

Б. Членство и международно представителство

 1. Регистриран експерт в „Инструмент затехническа помощ и обмяна на  информация“ (TAIEX) – на Европейската комисия;
 2. Член на Управителния дъвет, председател на работна група „Източна Европа и кандидат-членки на ЕС и представител на РБългария в Европейската асоциация за компостиране (European Compost Network – ECN e.V.)
 3. Представител на РБългария в „Глобалната инициатива заметана“ (Global Methane Imitative)

В. Подробен списък на основни проекти в рамките на споменатите по-горе области на  национално ниво:

В качеството си на експерт по управление на отпадъците г-н Григор Стоянов е бил координатор и основен експерт  при успешното изпълнение на следните проекти, свързани с разработването и прилагането на европейското и националното законодателство в областта на управление на отпадъците:

 1. Проект„Изготвяне на национална стратегия за управление на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради и проект на ръководство за управление на строителни отпадъци” – продължителност 24 месеца.
 2. Изготвяне на Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010 – 2020 г.).
 3.  Проект № TA-2011-KPOS-PP-78 „Техническа помощ в областта на управление на отпадъците”, “Разработване на нормативната уредба за управление на биоотпадъците и създаване на система за осигуряване на качеството на компоста и Национална организация за осигуряване на качеството на компоста”- продължителност 24 месеца.
 4. Двустранно сътрудничество между правителствата на Германия и РБългария – проект „Разработване на Национален план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в България, разработване на ръководство (указания) за управление на утайките, разработване на техническо ръководство за управление на утайките (най-добри налични технологии – НДНТ) и преработване на ръководството (указания) за изработване на програми за управление на утайките от действащите пречиствателните станции за отпадъчни води” – продължителност 18 месеца.
 5. Двустранно сътрудничество между правителствата на Кралство Нидерландия и РБългария – Проект G2G09/BG/6/1 Разработване и прилагане на политиката по управление на отпадъците на регионален принцип в РБългария – продължителност 18 месеца.
 6. Двустранно сътрудничество между правителствата на Кралство Нидерландия и РБългария – Проект G2G09/BG/6/2 Управление на биоразградимите отпадъци в РБългария – Изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците на регионално ниво по отношение на разделно събиране и третиране на биоразградимите отпадъци – продължителност 18 месеца.
 7. „Разработване на план за управление на емисиите на метан образувани на депата за неопасни отпадъци на територията на РБългария“ – съвместен проект в рамките на „Глобалната инициатива за метана“ и Агенция по околна среда на САЩ.

Г. Подробен списък на основните дейности в рамките на споменатите по-горе области на  европейско и международно ниво:

 1. Иницииране, координиране и председателстване на срещи, семинари и конференции по всички аспекти на управлението и рециклирането на биоотпадъците  конкретно в кандидат-членки на ЕС и асоциираните държави, новите държави-членки, държавите от Източна Европа и Средиземноморските държави  като лен на управителния съвет и председател на РГ5 на Европейската асоциация за компостиране /European Compost Network (ECN) :
  • Събиране на информация за съществуващото състояние и добрите практики за управление на биоотпадъците, включително проучвания, анализ и оценка на различни държави;
  • Разработване на база данни за управление на биоотпадъците в различни държави-членки на ЕС;
  • Практическо обучение и законодателна подкрепа;
 2. Участие в проекти за техническа помощ в краткосрочен и дългосрочен план, организирани от Европейската омисия
 3. Изнасяне на лекции на различни работни срещи и семинари, организирани от Агенция по околна среда на САЩ.
 4. Организиране и участие в международни семинари, работни срещи, курсове за обучение и образование в областта на управлението на отпадъците.

 

Австрия

 Г-н Флориян Амлингер

 – съпредседател, експерт управление на проекти в „100-НПО“

Европейска асоциация за компостиране (European Compost Network ECN e.V.):

 • член на Управителния съвет;
 • председател на работна група“Политики на ЕС“.

Австрийскта Асоциация за осигуряване на качеството на компостa „ARGE Compost & Biogas“ 

 • експерт.

Владее следните езици:  англйски и немски

Florian Amlinger

Флориян Амлингер – съпредседател на 100НПО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г-н Флориян е аагрономист и регистриран инженер, съгласно  Австрийския търговски закон (Регистарционен номер: 317-12-G-99651).

За контакти: тел.: +43 699 172 826 90, ел. поща: eu100ngo@gmail.com

Прочети още

A. Експертна област

От 1986 г. г-н Флориян Амлингер изпълнява изследователски проекти, свързани с оптимизиране на процесите на компостиране на биоотпадъците,определяне на критриите за качество и най-добрите практики за употреба на компоста, включително оценка на хранителната стойност, динамичния азот, потенциалните токсични елементи (PTEs) и органични замърсители в компост от различен произход, както и на емисиите на парникови газове от децентрализирано компостиране открито. Той е управлявал големи мултидисциплинарни проекти като : „Ръководство за компостиране“ („Наръчник на компостиране,“ Австрийско министерство на земеделието и министерство на науката, 1993), „Биоконтейнери във Виена“ (гр. Виена, 1993 г.), „Национални технически критерии за компостиране“ (Австрийско министерство на околната среда, 2005 г.). Той координира разработването на Австрийската наредба за компоста от името на Министерството на околната среда австрийската в периода 2012 -2104 г.). През периода 2012-2014 реализира успещно  като ръководител проекта “Разработване на нормативната уредба за управление на биоотпадъците и създаване на система за осигуряване на качеството на компоста и Национална организация за осигуряване на качеството на компоста”, на Министерството на околната среда и водите на РБългария .

Б. Консултиране на институции на ЕС

 • TWG “Биологично третиранеt” определяне на НДНТ за компостиране в рамкита на Съместния изслвдователски център на Европейската комисия, гр. Севиля, Испания;
 • CEN TC 223 “Подобрители на почвата и растежни почвени среди”
 • CEN TC 400 “Биоотпадъци, утаики, почви”
 • TWG “Критерии за край на отпадъка за биоразградимите отпадъци”

В. Допълнителен опит

От 2005 г. г-н Амлингер е технически ръководител на проект  всектор компостиране в рамките на прилагането на система за електронно управление на данни при управлението на отпадъците, ръководен от Министерството на околната среда на Автрия.

 

Австрия

Г-н Роберт Тулник

– член на Управителния съвет на „100-НПО“, като представител на австрийската организация за осигуряване на качеството на компоста „ARGE Compost & Biogas Austria“;

 • експерт по осигуряване на качеството на компоста;

Австрийскта Асоциация за осигуряване на качеството на компостa „ARGE Compost & Biogas Austria“

 •  председател на работно звено „Компостиране“

Предприемач в областта на устойчивите продукти (dienatur.at, veganova.at)

 

Владее следните езици:  англйски и немски

Robert Tulnik

Роберт Тулник – члена на УС на 100НПО, като представител на австрийската организация за осигуряване на качеството на компоста „ARGE Compost & Biogas Austria“

Роберт Тулник е агроном. За периода (1999-2008 г.) е изпълнителен мениджър на организацията за осигуряване на качеството на компоста на провинция Щирия в Австрия, а през периода (2006-2013 г.) е изпълнителен мениджър на австрийската органиация за осигуряване на качеството на компоста “ ARGE  Kompost & Biogas Austri „. От 2014 ръководи работно звено „Компостиране“ (ARGE Kompost &Biogas Austria).

От 2006 г. е акционер в  Регионална система за отопление от биомаса.

Contacts: Email: tulnik@kompost-biogas.info 

Германия

 

 Г-н Джозеф Барт

 

– член на УС на „100-НПО“, експерт връзки с общестсвеността

 •  Връзки с общественоста, комуникации, организация
 • система за осигуряване на качеството на компоста – пазар, маркетинг и употреба. 

„Информа – консултанти по компостиране“

 • Директор

Владее следните езици:  англйски и немски

Josef Barth - Expert

Джозеф Барт – член на УС на 100НПО

Г-н Джозеф Барт е директор на „ИНФОРМА – консултанти по компостиране“ от 1989 г. и е международен експерт в областта на третиране на биоотпадъците, управление на качеството на процесите, качеството на компоста, маркетинг и продажба повече от 25 години. Негови клиенти са както публични институции, така и промишлени и индустриални клиенти по целия свят.

За контакти: тел. +49 2522 /96 03 41, ел. поща: barth@oelde.com; еu100ngo@gmail.com

Прочети още

A. Експертна област

Г-н Джозеф Барт  работи като изпълнителен директор на Европейската асоциация за компостиране / European Copost Network (ECN) в продължение на 10 години, създавайки обширна мрежа в областта на третиране на биоотпадъци и свързаните с тях теми в 23 европейски държави и представляваща членството на повече от 2000 експерти и оператори на съоръжения с капацитет третиране на около 25 милиона тона биоотпадъци годишно. Джозеф Барт е участвал много пъти като експерт в конференции по управлени на органичните отпадъци в повече от 25 страни в Европа, Северна Америка, Азия и Австралия и е докладвал за до актуалната ситуация  по управление на биоотпадъци в Европа, включително стандартите за качество на компоста, управление на качеството в съоръженията за  компостиране  и европейската политика и развитие на третирането на биоотпадъците.

 Б. Основна квалификация

 • Инженер и журналист по околната среда;
 • 20 години опит в областта на информационните и комуникационни дейности по рециклиране на битови отпадъци;
 • 20-годишен опит в комуникационните и информационни кампании за разделно събиране и рециклиране на битови ои биотпадъци;
 • зработване нана ръководства за компостиране,  управление на качеството на компост , маркетинг и прдожба;
 • Извършване на европейско проучване за безотпадна технология –  малка модулна система за компостиране;
 • Европейски изследвания и сравнения в областта на политиките нпо управлениа на биоотпадъците, стратегии за рециклиране, методите за разделно  събиране, технологии, продуктови стандарти и системи за управление на качеството, употреба на продукти от  компост и пускането им на пазара;
 • Рарзаботване и прилагане на национални системи и организации за осигуряване на качеството на компоста  и маркетингови кампании;
 • Обучение и образование на ученици по темите, свързани с опазване на околната среда (например Agenda 21) в Университета  Ваймар и персонал на фирми, отговорни за третиране на отпадъците в качеството си на изпълнителен директор на Европейската асоциация за компостиране (ECN) .

В. Международно представителство

 • Австралия / Обединено Кралство – признат външен експерт по рециклиране на биоотпадъци (третиране, качество, контрол на качеството, маркетинг и предлагането на пазара на продукти от  рециклирани биоотпадъци;
 • Представител за Германия в Европейската асоциация за компостиране (ECN).

Бразилия

 Г-н Лауриньо Бандейра

 – член на УС на „100-НПО“, експерт проекти – Южна Америка 

От 1985 до 1990 г., съосновател на фирма „Мато Гросо“, която отразява културните традиции от Бразилия в Австрия;

 • От 2000 г. до 2010 генерален секретар на австрийско-бразилска организация представляваща чужди компании.
 • 2005 корепетитор на официален австрийската неправителствена делегация в Бразилия;
 • От 2010 г. генерален секретар на Асоциация за австрийско-бразилски отношения (платформа за двустранните отношения);
 • От 2012 г. – притежател на фирма за публични отношения и връзки с обествеността.

Владее следните езици:  португалски, англйски и немски

Mr. Laurinho, Brasil

Лауриньо Бандейра – секретар и член на УС на 100НПО

 

 

За контакти: тел.:  ел.поща: aftesc@yahoo.com.br

 

[/su_spoiler]

 

Австрия

 Г-жа Фелицитас Шнейдер

 – член на УС на „100-НПО“, експерт управление и предотвратяване на хранителни отпадъци 

Научен сътрудник в продължение на 15 години в Института за управление на отпадъците във Виена, (BOKU-University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna)

 • Специализиран опит:хранителли отпадъци, логистика, образуване и предотвратяване на отпадъци, Анализ на жизнения цикъл на отпадъците (LCA), възобновляеми източници, полимери;
 • Основни дейности: участие в изследователски проекти, обучение, надзор, административна дейност,връзки с обществеността и международни контакти

Владее следните езици:  англйски и немски

 

Felicitas_Schneider_Website

Фелицитас Шнайдер –  член на УС на 100НПО

За контакти: тел.:  Research Gate and Linked In

read more

 

Ms. Schneider has 14 years experience with the development, acquisition and management of national and international research projects in the field of waste management. Her main focus was food waste prevention which includes the generation of food waste, reasons for the generation, identification of influencing factors for food waste generation, development of methods and procedures to measure food waste along the food supply chain, support the set up of national food waste prevention strategies, estimate social and environmental impacts of food waste as well as development of prevention measures and supervising implementation in practise. She was one of the first researchers in the german-speaking area who introduced food waste prevention research.

During her time at the BOKU university she was involved in several teaching activities related to BOKU studies, Austrian adult education centres and international training courses including planing, development and conducting of courses, supervision of students for master and diploma thesis, holding exams and providing study material via e-learning. She also participated in TEMPUS projects with Russian and several European partners (further information can be found here (link http://www.baikal-wasma.de/index.shtml) and here (link http://www.tiwasic.de)). In 2008/2009 she passed a 6-days course on didactics.

As the food waste topic is a very important one and should be spread to the public in order to facilitate awareness, Ms. Schneider was also involved in several national and international public relation work including interviews for press media (e.g. Der Standard, Kurier, Die Presse, Falter, Salzburger Nachrichten, Stuttgarter Nachrichten), radio (e.g. ORF 1, Bayern 2, Bayern 5, Deutsche Welle, SRF, WDR5), television (e.g. ORF, CNN, ARTE, servus TV) and cinema (movie „Taste the Waste“).

In order to facilitate exchange of knowledge she participated in national and international networking. In 2011 she initiated the task group of „Prevention of Food Waste“ (link http://www.tuhh.de/iue/iwwg/task-groups/food-waste.html) in the course of the International Waste Working Group (IWWG) which she chaired until February 2016. From 2011 to February 2016 Ms. Schneider was also the vice-chair of all IWWG task groups. In addition, she was co-founder and member of the German-speaking network for Food Waste Prevention (link http://www.essens-wert.net) until February 2016. She was also part of working groups of ECR Austria and the ECR Austrian Academic Partnership (link http://www.ecr-austria.at/academic-partnership).

Ms. Schneider works voluntary as reviewer for several journals and conferences related to waste management such as Waste Management, Waste Management & Research, Resources, Conservation and Recycling or Symposium on Urban Mining and Circular Economy.

B. Papers and publications (selections)

Please add the given list and add this publication:

Schneider F. (2013): Review of food waste prevention on an international level. Proceedings of the ICE – Waste and Resource Management, Volume 166, Issue 4, 01 November 2013 , pages 187 –203 .

C. Project (selections)

2012-2016: FUSIONS – Food Use for Social Innovation by Optimising waste prevention Strategies (http://www.eu-fusions.org/), FP7-funded project. Responsible for or involved in the following tasks:

 • responsible for the socio-economic assessment of the impact of food banks and other initiatives aimed at the food supply of marginalised social groups,
 • responsible for the sectors of the food supply chain wholesale and logistics as well as redistribution (food banks) with respect to causes and threats of food waste,
 • contribution to a review of national and European policies and legislations impacting food waste generation.

2014-2015: United Against Waste – food waste in food service sectorfunded by Austrian Ministry and Regional Governments. On initiative of Unilever Food Solutions the action United Against Waste was implemented in several countries. Aim of the initiative is to raise awareness and set and initiate action to prevent food waste from gastronomy, canteen kitchens and catering. Further information related to the initiative can be found here (german only). From July to end of September 2014 29 food service companies were analysed using a detailed waste sorting analysis. The food service companies included hotels, gastronomy and canteen kitchens (staff canteens, hospitals and nursing homes). Aim of the project is to provide a first data base related to Austrian food service sector using a harmonised methodology, develop recommendations for prevention measures and initiate a benchmark system for the first time.

Although the project was conduced in german, you can also find an abstract in english in the report!

2014: Food loss in Austrian Food retailfunded by ECR-working group „waste management“ (german only). The study was conducted to survey the annual food loos in Austrian retail based on all food products and all corresponding outlets of the participating retail companies. The data provided by the cooperation partners from retail were analysed and also an extrapolation for the Austrian retailing branch was conducted. The study represents a rare joint action of the Austrian retail which is internationally unique. The published report also includes an english abstract.

2013-2014: Determination of food losses in agriculture – generation, composition and reasons funded by the Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

2012 -2013: Investigation of the quantities and reasons of food waste at the food retail funded by an Austrian Retailer

2012: Food waste in Austria funded by the Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management. A compilation, analysis and evaluation of secondary data on food waste generation along the food chain in Austria.

2011-2012: Determination of quantities of wasted food and recommendations for the reduction of food waste quantities in Germany funded by the Federal Office for Agriculture and Food, Germany. The study in english can be downloaded here: https://www.zugutfuerdietonne.de//fileadmin/_migrated/content_uploads/MinimizationFoodWastage_01.pdf

2010-2011: Scientific support of the platform „food waste“ of the Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management funded by the Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management. Aim was to organise national multi-stakeholder platform meetings, provide scientific expertise for Ministry representatives, supervising the design of a wordmark and logo, development of guidelines for companies and social organisations with respect to the legal requirements for redistribution in Austria (www.lebensministerium.at/umwelt/abfall-ressourcen/leitfaden.html)

2009: Investigation of the food waste in residual waste in a region in Upper Austria funded by Amt der oberösterreichischen Landesregierung, Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft, Abteilung Umweltschutz.

http://www2.land-oberoesterreich.gv.at/internetpub/Start.jsp?SessionID=SID-744126BD-0E530191&xmlid=90787_DEU_HTML.htm&pbNr=1513 (in german only), Composition analysis of residual waste, determination of the proportion of food waste. Classification of food waste by product group and state, determination of the influence of food packaging.

2008-2009: Recycling of food waste using the example of bread and pastry funded by the Federal Ministry of Economy, Family and Youth. Generation of waste bread and pastry in Austria, current used disposal paths and optional alternatives.

 2004: Social transfer of goods in retail funded by City of Vienna, Department 48. The quantities of still edible food which has been wasted by industry and retail in the metropolitan area of Vienna was determined.